afd. Goeree-Overflakkee

Euro Delta Jongeren

De jongerenvereniging van het Zuid Hollandse eiland Goeree – Overflakkee

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Euro Delta Jongeren afd. Goeree Overflakkee

All Rights Reserved 2020

Volg ons

Onze Huisregels

Het veiligheidsbeleid van de Euro-Delta jongeren, afd. Goeree-Overflakkee is er op gericht om het bezoeken van de evenementen voor álle feestgangers op een leuke-, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Bezoekers die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere bezoekers, het belang van de Euro-Delta jongeren of het feest in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Hier wisselen de Euro-Delta jongeren, de gemeente Goeree-Overflakkee en de politie informatie over uit.

Hieronder staan de huisregels van de Euro-Delta jongeren afd. Goeree- Overflakkee.

De onderstaande huisregels zijn samengesteld door de Euro-Delta Jongeren, afdeling Goeree-Overflakkee (verder in deze tekst genoemd als ‘PJ Flakkee’) en zijn bedoeld om het evenement voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Op het terrein en in de schuur waar het schuurfeest gehouden wordt, is onderstaand reglement van toepassing. Door het betreden van de schuurfeestlocatie verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

Aansprakelijkheid

Het bijwonen van het evenement is geheel op eigen risico van de bezoeker. Boete bij aanhouding door de politie is voor eigen rekening.

Schade

PJ Flakkee stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade door derden. Parkeren van auto, motor of (brom)fiets nabij de schuurfeestlocatie geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

Toegangsbeleid

De ingang gaat om 21.30 uur open en sluit om 23.30 uur. Na deze tijd mogen er géén mensen meer naar binnen.

Uitsluitend personen van 16 jaar en ouder hebben toegang tot het evenement. Voor uw en onze veiligheid zijn onze beveiligers belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens het bestuur en zijn gemachtigd te vragen naar een geldige legitimatie. Indien deze niet getoond kan worden, kan de toegang tot het evenemententerrein geweigerd worden.

In verband met de Drank- en Horecawet wordt iedere bezoeker gecontroleerd op leeftijd. Iedereen van 18 jaar of ouder krijgt een bandje. Wordt je als meerderjarige op het feest aangetroffen zonder bandje, of een minderjarige met bandje, wordt je van het feest verwijderd.

In verband met vergunningsvoorwaarden kan iedere bezoeker bij de ingang gecontroleerd worden op alcohol/drugs gebruik. Deze controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden. Ook bij het vermoeden dat een bezoeker overmatig alcohol heeft genuttigd, alvorens het terrein te betreden, kan er een controle worden uitgevoerd. De controle zal worden uitgevoerd door een beveiligingsmedewerker wie gecertificeerde blaasapparatuur ter beschikking heeft. Als blijkt dat iemand volgens dit apparaat te veel alcohol/drugs op heeft, zal de toegang tot het evenement geweigerd worden. Indien de gecontroleerde een minderjarig persoon betreft dit onder invloed blijkt te zijn, zullen de persoonsgegevens genoteerd worden en wordt er contact gezocht met de ouders dan wel verzorgers. Tevens kan hiervan een melding gemaakt worden bij de politie.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: geluidsapparatuur, (alcoholhoudende)dranken, (hard)drugs, (gas)patronen,  glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.

Het is verboden enig gevaar voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen aan goederen.

In geen geval wordt het aankoopbedrag van het toegangsbewijs door het bestuur geretourneerd bij een weigering of ontzegging van de toegang aan het evenement.

Handelswaar

Het op het evenementenlocatie verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken,  etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes  en dergelijke, is slechts toegestaan als daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen van het bestuur van PJ Flakkee.

Alcohol

PJ Flakkee behoudt zich het recht voor de verkoop van alcoholische dranken aan personen te weigeren. Aan personen met een leeftijd onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. In geval van twijfel mag de dienstdoende persoon, welke de vereniging vertegenwoordigd, om geldige legitimatie vragen. Indien deze niet kan worden getoond, zal verkoop worden geweigerd. Mocht een persoon onder de 18 jaar op het nuttigen van alcoholische drank worden betrapt, wordt deze persoon verwijderd van het evenement. Bij de verwijdering van het evenement zal eveneens de gegevens van betrokkene genoteerd worden, de ouders dan wel verzorgers gebeld worden en kan er een melding gemaakt worden bij de politie. Het geven van alcoholische drank aan een minder jarige is ook strafbaar, hierbij hanteren we dezelfde maatregelen als het nuttigen van drank onder de 18 jaar.

Drugs

Het gebruik of in bezit hebben van drugs of andere verdovende middelen in welke vorm dan ook wordt door PJ Flakkee niet toegestaan. Indien gebruik van dergelijke middelen wordt waargenomen door één van de verantwoordelijke bestuursleden, aanwezige beveiliging en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n), zal verzocht worden deze middelen te in te leveren en zal de desbetreffende persoon van de locatie verwijderd worden en aan de politie overgeleverd worden.

Roken

Roken in de schuur is op grond van artikel 10 van de Tabaks- en rookwarenwet niet toegestaan. Degenen die willen roken dienen dat buiten te doen. Tijdens dit evenement wordt duidelijk aangegeven waar wel en niet gerookt mag worden. Indien men zich  niet aan het rookverbod houdt volgt een waarschuwing en in het ergste geval verwijdering van het evenement.

Diefstal

PJ Flakkee stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal door derden uit en/of van voertuigen of van op het lichaam gedragen voorwerpen.

Beeld en/of geluidsopname

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Door het betreden van het evenement geven de bezoekers stilzwijgend toestemming om de opnames openbaar te maken.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede beveiligingsmedewerkers, politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker te worden opgevolgd.

Medewerkers van de organisatie alsmede de beveiligingsmedewerkers en politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Vluchtwegen

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Zwarte Lijst

PJ Flakkee hanteert een zwarte lijst. Personen die de huisregels overtreden, kunnen geweigerd worden op het volgende feest en opgenomen worden op de zwarte lijst.

Personen die op de zwarte lijst staan, kan de toegang tot evenementen en activiteiten van de PJ Flakkee ontzegd worden voor één of meerdere jaren. Tevens behoudt de PJ Flakkee zich het recht voor om desbetreffende persoon uit te schrijven als lid van dit kalenderjaar zonder restitutie van contributie.

Indien één van de verantwoordelijke bestuursleden, aanwezige bewaking en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n) kennis neemt van een misdrijf beschreven in de hierboven omschreven stukken, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

PJ Flakkee behoudt zich het recht voor de persoon of personen die het misdrijf gepleegd hebben tot de komst van de politie op de locatie van het evenement vast te houden.